Nabór słuchaczy


Regulamin studiów podyplomowych

REGULAMIN
(2kB)


Sposób naboru

Na dwie edycje studiów podyplomowych planuje się nabór 80 uczestników (40 osób w każdej edycji). Rekrutacja uczestników na studia podyplomowe obejmuje obszar całej Polski. Na pierwszą edycję studiów podyplomowych składanie wymaganych dokumentów rozpocznie się w dniu 02.03.2009 r., natomiast na drugą edycję 15.01.2010 r.


Wymagane dokumenty

(1kB)  wypełnione PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe

PODANIE
(2kB)


(1kB)  wypełniona DEKLARACJA UCZESTNICTWA w studiach podyplomowych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
(2kB)


(1kB)  kwestionariusz osobowy kandydata oraz CV

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(2kB)

CV
(2kB)


(1kB)  zgoda na wprowadzanie i przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
(2kB)


(1kB)  wypełnione i podpisane ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dokumenty te nie mogą być starsze niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy szkoleniowej tj. 12.03.2010)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
(2kB)


(1kB)  przekazanie danych osobowych uczestnika oraz informacji o przedsiębiorstwie, w którym zatrudniony jest uczestnik, wymaganych do systemu PEFS (część pierwszą wypełniają osoby samozatrunione, część drugą pracownicy przedsiębiorstw)

DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE I DANE O UCZESTNIKU
(2kB)


(1kB)  wypełniona i podpisana "Umowa o usługę szkoleniową" regulująca zasady organizacji i udziału w studiach podyplomowych

UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
(2kB)

oraz

(1kB)  kserokopia z dowodu osobistego lub paszportu kandydata
(1kB)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
(1kB)  dowód wpłaty (opłatę dokonuje osoba zakwalifikowana na studia)
(1kB)  1 zdjęcie


Rekrutacja BO na studia odbędzie się okresowo przed każdą edycją. Rekrutacja prowadzona będzie dwuetapowo, o zakwalifikowaniu zdecyduje liczba otrzymanych punktów. W I etapie zostaną zarejestrowane osoby według kolejności zgłoszenia i złożenia wymaganych dokumentów. Za złożenie dokumentów można otrzymać 1 pkt. W II etapie Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów i adekwatności udziału w studiach do charakteru wykonywanej pracy i przyzna za to max. 3 pkt. Dodatkowo po 1 pkt można otrzymać za spełnienie każdego z kryteriów: wiek powyżej 50 lat, zamieszkanie na obszarach wiejskich, trudna sytuacja na rynku pracy. Na podstawie uzyskanych punktów zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa BO. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w studiach podyplomowych prosimy wypełnioną DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA przesłać jak najszybciej:

- pocztą elektroniczną na adres kg@sggw.pl
   lub
- faxem na numer +22 5935203
   lub
- pocztą na adres:
Katedra Geoinżynierii
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Termin składania dokumentów (pocztą lub osobiście) do sekretariatu Katedry Geoinżynierii (budynek nr 33, pok. nr 35) trwa od 15.01.2010 do 29.01.2010. Osoby deklarujące udział w studiach podyplomowych o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane po jej zakończeniu tj. 05.02.2010r.

Spotkanie inauguracyjne pierwszej edycji studiów odbędzie się w dniu 12.03.2010 w sali nr 3/82A nowego gmachu Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (budynek nr 34) o godz. 16.00.(2kB)